Pravidla soutěže „Dámský tenisový Livesport Prague Open v Praze”

1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Dámský tenisový Livesport Prague Open v Praze“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem a organizátorem Soutěže je ČUS SPORTUJ S NÁMI, s.r.o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15555 (dále jen „Organizátor“).

1.3 Organizátor Soutěže je provozovatelem instagramového profilu „tipsport.sportujsnami“ („Instagramový profil“) a facebookové stránky “Tipsport Sportuj s námi” (“Facebooková stránka”). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram („Instagram“) ani Facebooku („Facebook“) a nijak s nimi nesouvisí. Provozovateli Instagram / Facebook nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže.

2. Místo a doba konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v době od 06. 07. 2024 19:00:00 do 14. 07. 2024 19:00:00 a lze se jí účastnit na Facebookovém a Instagramovém profilu Tisport Sportuj s námi. („Doba konání Soutěže“a„Místo konání Soutěže“)

3. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen aktivní osobní profil na Instagramu a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku / Instagramu a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní facebookový / instagramový profil. Zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu. V případě zániku instagramového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Organizátorem vyloučen ze Soutěže.

3.3 Každý Soutěžící se může zapojit do soutěže kterýkoliv den v Době konání Soutěže, přičemž v Soutěži není žádné omezení na maximální počet zapojení pro Soutěžícího. Pokud by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho pokusy ze Soutěže vyřazeny.

3.4 Účast v Soutěži prostřednictvím instagramového/facebookového profilu jiné osoby je vyloučena.

3.5 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Výhercem, stane taková vyloučená osoba, Výhra jí nebude předána a Organizátor podle svého uvážení může Výhru postupem dle článku 4.4 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům.

3.6 Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí se zpracováním osobních údajů (facebookové i instagramové) pro zapojení do Soutěže a jejího vyhodnocení. Bere také na vědomí, že je Organizátor zpracovává na základě oprávněného zájmu.

3.7 Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedeného v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.8 Organizátor má právo vyloučit ze Soutěže kteréhokoliv Soutěžícího v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat Výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Organizátora či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.

3.9 Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s Pravidly ztrácí Soutěžící svoji účast v Soutěži a případnou Výhru. Sporné otázky posuzuje Organizátor.

4. Průběh soutěže

4.1 Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní Soutěže tak, že v době konání Soutěže najde na Facebookovém nebo Instagramovém profilu příspěvek zveřejněný 20. 06. 2024 označený slovem Soutěž. („Soutěžní příspěvek“). Soutěžící, pomocí tlačítka To se mi líbí, označí příspěvek a do komentáře napíše, které písmeno patří správně do skládačky a označí kamaráda, kterého by vzal s sebou. („Soutěžní komentář“) Soutěžní komentář nesmí obsahovat vulgarismy, odporovat zákonům ani dobrým mravům, jinak ho Organizátor smaže a Soutěžícího ze Soutěže vyřadí.

4.2 Po uplynutí Doby konání Soutěže, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, Organizátor vybere ze všech Soutěžních komentářů na Facebooku i Instagramu jednoho (1) autora – Soutěžící, který splní podmínky uvedené v těchto Pravidlech, a který získá Výhru popsanou v článku 5.1 těchto Pravidel („Výherce“ nebo společně „Výherci“). Vyhlášení Výherců proběhne prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku dle článku 6.1.

4.3 Výběr Výherců proběhne následovně: do Google náhodného generátoru čísel bude zadán počet komentářů. Následně vygenerované první číslo určí kolikátý, správně napsaný komentář, bude Výherce.

4.4 Pokud by nastala situace, že by se jeden (1) Soutěžící mohl stát Výhercem vícekrát podle popsaného klíče, odměněný bude pouze za první výherní Soutěžní komentář a v případě dalších jeho potenciálně výherních Soutěžních komentářů ho Organizátor přeskočí a Výhercem se stane autor dalšího Soutěžního komentáře v pořadí.

4.5 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoliv důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce odmítne, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, zda vybere jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným účelům.

4.6 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Organizátorovi Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění pravidel na Webové stránce. Změny bude Organizátor provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Organizátora, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Organizátor bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

5. Výhry v soutěži

5.1 Výhrou v Soutěži na Facebooku/Instagramu jsou dva (2) lístky na dámský tenisový Livesport Prague Open v Praze. Celkem jsou ve hře dva lístky pro 1 výherce.

5.2 Na Výhru mají šanci Soutěžící dle článku 3 těchto Pravidel. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po uplynutí Doby konání Soutěže, Organizátor vybere jednoho (1) Soutěžícího na Facebooku/Instagramu – autora Soutěžního komentáře – mechanikou popsanou v článku 4.2 těchto Pravidel, které odmění Výhrou popsanou v článku 5.1 těchto Pravidel.

5.3 Každý Soutěžící může získat pouze jednu (1) Výhru. V případě, že by se jeden (1) Soutěžící mohl stát Výhercem vícekrát podle klíče popsaného ve článku 4.2 těchto Pravidel, odměněný bude pouze za první výherní Soutěžní komentář a v případě dalších jeho potenciálně výherních Soutěžních komentářů ho Organizátor přeskočí a Výhercem se v takovém případě stane autor dalšího Soutěžního komentáře v pořadí dle klíče popsaného v článku 4.2 těchto Pravidel.

5.4 Soutěžící bere na vědomí, že na Výhru nemá právní nárok, nemůže ji tedy vymáhat ani převádět na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

5.5 Organizátor má právo nahradit Výhru obdobnou výhrou. Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

6. Předání výher výhercům

6.1 Výherce bude o získání Výhry informován v den skončení Soutěže, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po uplynutí Doby konání Soutěže, a to v odpovědi od Organizátora na jeho Soutěžní komentář. Organizátor také kontaktuje Výherce soukromou zprávou prostřednictvím Facebooku / Instagramu pro potřeby doručení Výhry. Ostatní Soutěžící, kteří nevyhrají, nebudou nijak vyrozuměni.

6.2 V soukromé zprávě od Organizátora pak Výherce obdrží instrukce k převzetí Výhry dle článku 5.1 těchto Pravidel. Lhůta pro doručení výhry je třicet (30) dní.

6.3 Výherce, který neposkytne potřebnou součinnost dle předchozí věty nebo ji předem odmítne, nemůže dále Výhru požadovat. V takovém případě bude Organizátor postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.4 těchto Pravidel.

6.4 Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním Výhry. Výhry nelze reklamovat.

7. Společná ustanovení

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce pravidel („Webová stránka Pravidel“)

7.2 Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese info@cus-sportujsnami.cz.

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. Soutěžící především prohlašuje, že svými výstupy v Soutěži (komentářem) nebude jakkoliv porušovat právní předpisy, práva třetích osob nebo obecně přijímaná pravidla společenské morálky. Výstupy Soutěžícího nebudou vulgární či rasistické a nebudou obsahovat sexuální, náboženský nebo politický podtext.

7.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím. Vymáhání účasti v Soutěži nebo Výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5 Organizátor neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Instagram.

7.6 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíž webových stránkách Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách Česká obchodní inspekce.

7.7 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 06. 07. 2024

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících za účelem účasti v soutěži a jejího vyhodnocení

Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle facebookového / instagramového profilu Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze účastnit.

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na email adrese zpracovatele info@cus-sportujsnami.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.

V případě, že se Soutěžící stane Výhercem, budou jeho osobní údaje (jméno a příjmení podle facebookového / instagramového profilu Výherce), zpracovávané na základě oprávněného zájmu po dobu konání soutěže, a dále po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry za účelem evidence předání Výhry.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, ČUS SPORTUJ S NÁMI, s.r.o., společností zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15555 osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dopravci (jakožto příjemci osobních údajů) v nezbytném rozsahu, který je potřebný pro zaslání výhry, a dále tito zpracovatelé:

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

  1. vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
  2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
  3. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  4. vyžádat si u Správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
  5. na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné,
  6. nechat zpracovávané údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracovávání,
  7. požadovat po Správci výmaz osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  8. na účinnou soudní ochranu, pokud má Soutěžící za to, že práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracovávání osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  9. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů v Soutěži mohou Soutěžící kdykoliv kontaktovat Organizátora na info@cus-sportujsnami.cz.

V Praze dne 06. 07. 2024