Přihláška

Podmínky zařazení akcí do projektu

​Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají téměř stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti a nabídnout příležitost všem věkovým skupinám. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celého Česka.

  1. Organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  4. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  5. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  6. termín konání akcí je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

Uveďte podrobné informace o akci, kterou přihlašujete do příštího ročníku projektu Tipsport Sportuj s námi.

Vyplňte název akce, pod kterým bude prezentována veřejnosti.

Uveďte datum, kdy se Vámi pořádaná akce v roce 2023 uskuteční. Pokud budete vyplňovat ručně, uveďte datum s mezerami za tečkami, a to v tomto formátu: 25. 11. 2023. V případě, že bude akce zařazena do projektu a její datum konání se změní, informujte neprodleně o této skutečnosti příslušné okresní sdružení ČUS a na e-mail info@cus-sportujsnami.cz. Tato změna musí být nahlášena nejpozději 30 dnů před původně uvedeným datem konání akce. Při nedodržení této podmínky může dojít k vyřazení akce z projektu a neposkytnutí finančního příspěvku.

Pro označení přesného místa konání akce využijte našeptávač adresy nad mapou. Mapa se pak pokusí dané místo dohledat automaticky (místo můžete přesně označit také přímo kliknutím do mapy). Po označení přesného místa se automaticky vyplní kompletní adresa včetně obce, ulice a směrovacího čísla v políčkách pod mapou. V případě, že se některé z políček předvyplní nesprávným údajem, přepište jej, prosím, ručně.

Uveďte, o kolikátý ročník akce půjde.

Vyberte sportovní odvětví Vámi pořádané akce z nabídky sportů níže uvedených (využijte funkce našeptávače pro jednodušší vyhledání). Pokud nenaleznete Vámi požadovaný sport, zvolte možnost „jiná sportovní odvětví“ a specifikaci doplňte v následujícím bodě „popis akce“.

Instrukce: Uveďte krátký popis akce dle uvedeného vzoru (tento text bude uveden na webu projektu)::

„Barokomaraton je běžecký cross-country závod v údolí řeky Střely a jeho okolí (Plzeň-sever). Akce je určena pro všechny věkové kategorie. Na výběr jsou tratě Baroko ultra 100 km, Baroko maraton (42 km), Baroko půlmaraton (21 km), Baroko 10 km, Baroko 4,2 km a 420 m dlouhá trať pro děti do 9 let. Kromě běhu je v rámci Barokomaratonu připraven bohatý program včetně muziky, tomboly, skákacího hradu, Baroko expo a dobrého občerstvení. Přihlášky a další podrobnosti o tratích najdete na webu akce...“

Jakým věkovým kategoriím je Vámi pořádaná akce určena? (i více možností)

Uveďte výši nákladů doložitelných v účetnictví SK/TJ na uspořádání akce.

Uveďte plánovanou výši nákladů na uspořádání tohoto ročníku akce.

Máte zájem o odvysílání reportáže z Vaší akce na ČT Sport?

Pokud ano, je nezbytné respektovat následující pravidla:

- Umístění 6 ks bannerů 2x 1 m s partnery projektu v cílovém prostoru
- Umístění ostatních bannerů s partnery projektu (cca 10 ks) na dalších pozicích
- Instalace těchto bannerů až v den konání akce
- Součástí programu musí být i kategorie pro dospělé
- Uvedení loga projektu Tipsport Sportuj s námi v rámci komunikace akce
- Rozhovor zástupce pořadatele akce se štábem ČT v dodaném tričku s logem Projektu

Poznámka: Vyjádření zájmu neznamená automatické zařazení do vysílacího plánu ČT Sport. Finální rozhodnutí je v gesci České televize

Uveďte případné zajímavosti Vaší akce z její historie či nadcházejícího ročníku, které budou využitelné pro její komunikaci v médiích. Typově např. nejstarší či nejmladší účastník, jubilejní účast, účast zajímavé regionální či celostátní osobnosti sportovního nebo společenského života, místopisná zajímavost, která je součástí Vaší akce, zajímavý příběh pojící se se vznikem akce atd.

Uveďte adresu funkčního webu akce ve formátu www.domena.cz. Alternativně lze uvést web pořadatele.

Uveďte adresu funkčního facebookového profilu akce. Alternativně lze uvést facebookový profil pořadatele akce.

Uveďte kontakt na správce facebookového profilu (telefonní číslo, email a případně i jeho facebookový profil).

Uveďte adresu funkčního instagramového profilu akce Alternativně lze uvést instagramový profil pořadatele akce.

Uveďte kontakt na správce instagramového profilu (telefonní číslo, email a případně i jeho instagramový účet).

Uveďte adresy funkčních profilů dalších sociálních sítí s vazbou na akci (YouTube, TIK TOK, aj.).

Vyberte okresní sdružení ČUS, ve kterém je Vaše SK nebo TJ sdružena. Ostatní členské organizace např. svazy – vybírají možnost "členské organizace". Okresní sdružení ČUS a Krajské organizace ČUS vybírají možnost "ČUS struktura".
Prosíme o kontrolu správnosti údaje, který je důležitý pro udělení příspěvku.

Uveďte identifikační údaje SK/TJ, která je organizátorem sportovní akce (dále jen „Pořadatel“), které budou využívány v případě uzavíraných smluvních vztahů.
Pořadatel musí být členským subjektem ČUS.

Vyplňte IČO organizace.

Uveďte název Pořadatele dle stanov a zápisu ve spolkovém rejstříku.

Uveďte úplnou adresu sídla Pořadatele v souladu se stanovami.

Vyplňte spisovou značku spolku dle záznamu ve spolkovém rejstříku - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene (např. L 830 vedená u Městského soudu v Praze).

Uveďte číslo bankovního účtu Pořadatele, na který mají být zaslány finanční prostředky.

Uveďte jména/o osob/y oprávněné jednat (uzavírat smluvní vztahy) za Pořadatele. Tyto osoby budou uvedeny na příslušných smlouvách.

Uveďte kontaktní údaje na osobu zodpovědnou za organizaci a realizaci příprav akce i akce samotné, na kterou se můžeme v případě potřeby obrátit. Jakoukoliv změnu obratem sdělte na info@cus-sportujsnami.cz.

Uveďte své jméno a příjmení.

Zadejte telefonní číslo, na které se organizátoři projektu můžou v případě potřeby obrátit. Při změně tel. čísla prosíme ihned kontaktovat organizátory projektu.

Zadejte svou emailovou adresu. Na tuto adresu Vám budou zaslány další informace k projektu. Při změně emailové adresy prosíme ihned kontaktujte organizátory projektu.

Kontaktní údaje jsou zpracovávány za účelem informování pořadatelů o zařazení či nezařazení přihlašované akce do projektu Tipsport Sportuj s námi, následné komunikace s pořadateli o podmínkách obdržení finančního příspěvku a prezentace dané akce.

Odesláním vyplněného formuláře:

Potvrzuji zájem Pořadatele o zařazení uvedené akce do projektu Tipsport Sportuj s námi v roce 2023.

Potvrzuji, že Pořadatel splňuje Základní podmínky pro zařazení akce do projektu.

Potvrzuji správnost všech uvedených údajů.

Beru na vědomí, že jakoukoliv změnu uvedených údajů jsem bezodkladně povinen/povinna sdělit na info@cus-sportujsnami.cz.

Beru na vědomí, že jakákoliv nesrovnalost mezi uvedenými údaji a skutečností může vést k nezařazení akce do projektu (případně jejímu vyřazení) a neposkytnutí finančního příspěvku.

Potvrzuji, že jsem oprávněn(a) jménem Pořadatele k podání této přihlášky.

Vaše jméno a příjmení.